ALGEMENE VOORWAARDEN  Music Academy Scheveningen 2023-2024

Inschrijving: Een inschrijving is geldig zodra de lesovereenkomst getekend is. 

De leerling gaat akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart deze zorgvuldig te hebben gelezen.

Leerling: Met “leerling” wordt de lesgeldplichtige bedoeld indien de leerling minderjarig is. 

Lessen zijn persoonsgebonden en kunnen niet overgedragen worden aan derden.

Lesgelden: Met “lesgelden” worden bedoeld: het proeflesgeld, inschrijfgeld, lesgeld en geld voor lesmaterialen.

Definitief les nemen: Indien de leerling besluit om definitief les te volgen en het inschrijfformulier heeft ondertekend treden de algemene voorwaarden in werking. Dit betekent dat de leerling akkoord gaat met de betaling van het lesgeld aangegeven zoals in deze algemene voorwaarden tot wederopzegging.

Voortgang: Zonder schriftelijke opzegging vóór 1 juli 2024 stroomt de leerling door naar het nieuwe cursusjaar.

Opzegging: Opzegging kan alléén per e-mail aan de administratie naar info@musicacademyscheveningen.nl

Opzegdata voor privé en duo les:
• 1 september, mail vóór 1 augustus
• 1 november, mail vóór 1 oktober
• 1 januari, mail vóór 1 december
• 1 maart, mail vóór 1 februari
• 1 mei, mail vóór 1 april

Opzegdata voor groepslessen:

• 1 september, mail vóór 1 augustus

• 1 januari, mail vóór 1 december

Mondelinge opzegging of bij docenten worden niet gehonoreerd door de MAS, waardoor de lesovereenkomst evenals betalingsplicht van kracht blijven. Een opzegging kan pas gehonoreerd worden zodra alle lesgelden zijn voldaan. 

Uitzondering: Bij ziekte/blessure die langer dan 3 weken duurt, onverwachte ziekenhuisopname of overlijden kan het lidmaatschap tijdelijk of per direct worden stopgezet.

Wijziging gegevens: Ondergetekende verklaart hierbij wijzigingen in gegevens (adres, tel, email) tijdig door te geven. Gemaakte kosten door het niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen worden verhaald op de leerling.

Wijziging lestijd: indien ondergetekende de lestijd wenst te wijzigen dient er per mail een verzoek tot wijziging te worden ingediend. De aanvraagtermijn bedraagt 4 lesweken, tot die tijd wordt de huidige lestijd aangehouden. Indien er geen gepaste lestijd beschikbaar is na 4 weken, kan het abonnement na deze periode kosteloos worden opgeschort.

Betaling lesgelden: De leerling gaat akkoord met de betaling aan de MAS van de verschuldigde lesgelden. 

Privé les: per twee maanden ontvangt u een factuur voor het lesgeld. Groepsles: u ontvangt per half jaar een factuur voor het lesgeld

Het lesgeld dient vóór aanvang van de betreffende lesperiode te zijn bijgeschreven op de rekening van de MAS. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt de MAS zich het recht voor om de leerling per direct uit te schrijven. Bij achterstallige betaling wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd en sturen wij een betalingsherinnering waarvoor wij € 10,00 administratiekosten rekenen. Bij het uitblijven van de betaling wordt de opdracht overgedragen aan een incassobureau. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de leerling.  

Restitutie: De MAS restitueert in geen geval lesgeld.

 Verzuimde lessen: Indien de leerling verhinderd is, geeft hij/zij dit tijdig door aan de docent. Door de leerling verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald. Uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt voor privé en duo les bij een ongeval bij onverwachte ziekenhuisopname,  ziekte/blessure die langer duurt dan twee weken en overlijden van 1e graads familie. In dat geval kan het abonnement op verzoek per mail van de leerling kosteloos worden opgeschort.

Afwezigheid docent: Als de docent verhinderd is, zorgt de MAS voor een vervanger. Indien dit niet lukt, wordt de leerling tijdig geïnformeerd en zal er een inhaaldag plaatsvinden.

De leerling gaat de lesovereenkomst aan met de MAS en kan geen aanspraak maken op een bepaalde docent. 

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de benodigde lesmaterialen naar de les.

De MAS behoudt zich het recht in geval van wangedrag, wanbetaling en/of het niet voldoen van de leerling aan de criteria van de desbetreffende les of cursus (leeftijd, niveau etc.) de leerling de toegang tot de les te ontzeggen.

Geluid-, beeldmateriaal & social media: Ondertekende gaat ermee akkoord dat het niet is toegestaan foto’s, filmpjes en ander beeld- en/of geluidsmateriaal die tijdens lessen, concerten of andere evenementen van de MAS zijn gemaakt, openbaar te maken in welke hoedanigheid dan ook zonder schriftelijke toestemming van de MAS. Ondergetekende gaat hierbij ook akkoord dat de MAS beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen mag gebruiken voor promotionele doeleinden. Zo niet, dan dient de ondertekende een schriftelijk bericht hierover te sturen aan de MAS binnen een maand nadat de inschrijving is voltooid.

Aansprakelijkheid: Ondergetekende verklaart hierbij de MAS niet aansprakelijk te stellen voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van een ieder alsmede voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens verblijf in de MAS of tijdens optredens buiten de leslocatie.

Duur cursusjaar: Het cursusjaar van de MAS loopt van 27 augustus 2023 t/m 14 juli 2023