Inschrijving: Een inschrijving is geldig zodra de lesovereenkomst getekend is. De leerling gaat akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart deze zorgvuldig te hebben gelezen.

Leerling: Met “leerling” wordt tevens de lesgeldplichtige bedoeld indien de leerling minderjarig is. Lessen zijn persoonsgebonden en kunnen niet overgedragen worden aan derden.

Lesgelden: Met “lesgelden” worden bedoeld: het proeflesgeld, inschrijfgeld en het lesgeld. Kijk bij “tarieven” op onze website voor meer info.

Definitief les nemen: Indien de leerling besluit om definitief les te volgen en het inschrijfformulier heeft
ondertekend treden de algemene voorwaarden in werking. Dit betekent dat de leerling akkoord gaat met de
betaling van het lesgeld aangegeven zoals in deze algemene voorwaarden tot wederopzegging.

Voortgang: Zonder schriftelijke opzegging vóór 1 juli 2022 stroomt de leerling door naar het nieuwe cursusjaar.

Opzegging: Opzegging kan alléén gescheiden per e-mail gericht aan de administratie van de MAS: info@musicacademyscheveningen.nl

De opzegtermijn bedraagt één maand en gaat in zodra de lopende maand is afgesloten. Mondelinge opzegging of bij docenten worden niet gehonoreerd door de MAS waardoor de lesovereenkomst evenals betalingsplicht van kracht blijven. Opzegging kan pas gehonoreerd worden zodra alle lesgelden zijn voldaan. Bij langdurige ziekte of een ongeval kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet na overhandiging van een doktersverklaring.

Wijziging gegevens: Ondergetekende verklaart hierbij wijzigingen in gegevens (adres, tel, email) tijdig door te
geven. Gemaakte kosten door het niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen worden verhaald op de leerling.
Betaling lesgelden: De leerling gaat akkoord met de betaling aan de MAS van de verschuldigde lesgelden.
Het lesgeld dient altijd vóór de eerste dag van de nieuwe maand overgeschreven te zijn. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen behoudt de MAS zich het recht voor om de leerling per direct uit te schrijven. Bij achterstallige betaling wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd en sturen wij een betalingsherinnering waarvoor wij €7,50 administratie-kosten rekenen. Vervolgens wordt de opdracht overgedragen aan een incassobureau. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de leerling. Bij instroming dient de leerling het bedrag van de huidige maand en de komende maand te voldoen vóór de eerste les.

Terugboeken lesgeld: Bij het terugboeken van lesgeld zonder vooraf overlegd te hebben met de administratie
wordt er per terugboeking € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Restitutie: De MAS restitueert géén lesgeld.
Uitzonderingen worden gemaakt in geval van onverwachte ziekenhuisopname of overlijden.

Verzuimde lessen: Indien de leerling verhinderd is zal hij/zij dit tijdig per mail of SMS doorgeven aan de
administratie. Door de leerling verzuimde muzieklessen kunnen niet worden ingehaald. Als de docent verhinderd is zorgt de MAS voor een vervanger. Indien dit niet lukt wordt de leerling tijdig geïnformeerd en zal er een inhaaldag plaatsvinden waarvoor de leerling zich kan aanmelden. Als de leerling niet aanwezig kan zijn, komt het recht op een inhaalles te vervallen.

De leerling gaat de lesovereenkomst aan met de MAS en kan geen aanspraak maken op een bepaalde docent.
De leerling is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van een huiswerkschrift, lesmap en/of lesboek.

De MAS behoudt zich het recht in geval van wangedrag, wanbetaling en/of het niet voldoen van de leerling aan de criteria van de desbetreffende les of cursus (leeftijd, niveau etc.) de leerling de toegang tot de les te
ontzeggen.

Geluid-, beeldmateriaal & social media: Ondertekende gaat ermee akkoord dat het niet is toegestaan foto’s,
filmpjes en ander beeld- en/of geluidsmateriaal die tijdens lessen, concerten of andere evenementen van de MAS zijn gemaakt, openbaar te maken in welke hoedanigheid dan ook zonder schriftelijke toestemming van de MAS. Ondergetekende gaat hierbij ook akkoord dat de MAS beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen mag gebruiken voor promotionele doeleinden. Zo niet, dan dient de ondertekende een schriftelijk bericht hierover te sturen aan de MAS binnen een maand nadat de inschrijving is voltooid.

Aansprakelijkheid: Ondergetekende verklaart hierbij de MAS niet aansprakelijk te stellen voor schade aan en/of
het verdwijnen van eigendommen en goederen van een ieder alsmede voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens verblijf in de MAS of tijdens optredens buiten de leslocatie.

Duur cursusjaar: Het cursusjaar van de MAS loopt van 31 augustus 2021 t/m 10 juli 2022.